0 (375) 225 - 34 - 13               

 

QARSHI DU
01 / 07

QARSHI DU

QARSHI DU

QDU

QARSHI DU
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07
ARM

2017-2018 o‘quv yilida quyidagi ma’ruzalar tinglandi:

Ovozlar reytingi:  / 0
SayozZo'r 

01.03.2018. A.E.Xolmurodov (f-m.f.n. QarDU) 

“Ikki fazali muhitda bir o’lchamli nochiziqli ko’ndalang to’lqinlar tenglamalar sistemasi uchun to’g’ri masala.” 

22.02.2018. M.Abulov(f-m.f.n. QarDU) 

“To'rtinchi tartibli tenglama uchun aralash masala 

15.02.2018. E.Aliqulov (f-m.f.n. QarDU) 

“Lipshis sinfiga tegishli funksiyani monogenlik shartlari haqida 

08.02.2018. M.Rustamova (katta o’qituvchi, QarDU)dissertatsiya muhokamasi” 

“Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida” 

21.12.2017B.Tursunov (katta o‘qituvchi, QarDU) 

Ko‘pxilliklarda vektor maydonlar

16.12.2017 Sh.Latipov (doktorant, SamDU)

Bir umumlashgan Fridrixs modelining muhim va diskret spektrlari (Fan doktorligi dissertatsiyasi muhokamasi)

S.Ulashov (doktorant, SamDU)

Panjaradagi ikkita ixtiyoriy zarrachani sistemaga mos Shredinger operatori diskret spektori.

(Fan doktorligi dissertatsiyasi muhokamasi)

14.12.2017 R.Ko‘charov (katta o‘qituvchi, UzMU)

Qismiy integral operatorlarning muhim va diskret spektrlari (Falsafa doktorligi dissertatsiyasi muhokamasi)

07.12.2017 B.Tursunov (katta o‘qituvchi, QarDU)

Fundamental gruppalar. Fazoning bir bog‘lamligi

30.12.16 A.Xamraev (doktorant, QarDU)

Volterra bo‘lmagan Kvazi-qatiiy kvadratik stoxastik operator haqida

23.11.2017 O.G‘ulomov (doktorant, QarDU)

mukammal formani  Voronoy Sohaning 27- o‘lchovli yoqlariga mos kvadratik formalar

16.11.2017 M.Rustamova (katta o‘qituvchi, QarDU)

Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida

02.11.2017J.Bozorov (o‘qituvchi, QarDU)

Rushe teoremasi haqida

26.10.2017 B.Tursunov (katta o‘qituvchi, QarDU)

Reman submersiyalari geometriyasi haqida

19.10.2017 Z.Yangiboyev (katta o‘qituvchi, QarDU)

G‘ovak muhitda sh to‘lqin tenglamasi uchun teskari dinamik masalani reguliyarizatsiyasi

17. 10.2017 R.Xakimov (O‘zRFA, Matematika instituti)

Spin qiymatlari chekli bo‘lgan modellar uchun limit Gibbs o‘lchovlari (Falsafa doktorligi dissertatsiyasi muhokamasi)

12.10.2017 D.Jo‘rayev (katta o‘qituvchi, QarDU)

Gelmgol tenglmasining matritsalangan faktorizatsiyasi uchun Koshi masalasi

5.10.2017M.Rahmatullayev (Doktorant, O‘zRFA Matematika instituti)

Keli daraxtidagi statistik mexanikaning klassik modellari uchun kuchsiz davriy Gibbs o‘lchovlari va asosiy holatlar (Fan doktorligi dissertatsiyasi muhokamasi)

28.09.2017Yu.Eshkabilov (professor, QarDU) 

Friedrichs modeli va qismiy Fredholm integral operatorlari

________________________________________________________________

© Qarshi davlat universiteti  www.qarshidu.uz 

________________________________________________________________