Илмий-тадқиқот фаолияти

29 ноябрь 2023

Қарши давлат университетининг илмий-тадқиқот фаолиятининг устувор йўналишлари

Т.р.

Устувор йўналишлар

Кафедра

1

Математик-физика тенгламаларини замонавий усуллар асосида ечиш

Математик анализ ва дифференциал тенгламалар

2

Гиббс ўлчовлари назарияси

Математик анализ ва дифференциал тенгламалар

3

Стохастик операторлар динамикаси

Математик анализ ва дифференциал тенгламалар

4

Ночизиқли операторлар назарияси

Математик анализ ва дифференциал тенгламалар

5

Кўп ўлчамли комплекс анализда интеграл формулалар

Математик анализ ва дифференциал тенгламалар

6

Комплекс динамик системалар

Математик анализ ва дифференциал тенгламалар

7

Стохастик анализ ва тасодифий жараёнлар назарияси

Алгебра ва геометрия

8

Субмерсиялар ҳосил қилган қатламлар геометрияси ва топологияси

Алгебра ва геометрия

9

Олий таълимда математика ўқитиш услубиётининг замонавий тенденциялари

Алгебра ва геометрия

10

Математика ва информатика ўқитиш методикаси

Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари

11

Алгоритмлар ва дастурлаш технологияларининг муаммолари

Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари

13

Энергия ресурсларини тежашда альтернатив энергия манбаларидан фойдаланиш муаммомлар ва ечимлар.

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбалари

14

Ноанъанавий ва қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишда энергия тежамкорлиги.

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбалари

15

Касб таълими бўйича ўқитувчилар тайёрлашнинг илмий –услубий асослари.

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбалари

16

Микро - ва наноўлчамли плёнкаларни қаттиқ жисмлар сиртида ҳосил қилиш, уларнинг структураси ва хоссаларини ўрганиш

Назарий ва экспериментал физика

17

Газ ва суюқликлар тузилишини молекуляр спектроскопия асосида тадқиқ этиш.

Умумий физика

18

Экстраарид шароитида маданий флорани интродуцентлар билан бойитиш муаммолари

Ботаника

19

Интродуцентларнинг янги иқлим шароитида адаптация механизмларини ўрганиш

Ботаника

20

Ҳисор тоғ тизмаси дендрофлораси, унинг ўсимликларнинг янги навларини яратишдаги имкониятларини ўрганиш

Ботаника

21

Жанубий Ўзбекистон ҳайвонлари фаунаси, биоэкологияси, улардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш.

Зоология

22

Жанубий Ўзбекистон қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва экинлари маҳсулдорлигига зарар келтирувчи паразитлар ва зараркунандалар биоэкологияси, уларга қарши кураш чора-тадбирлари.

Зоология

23

Физологик фаол моддалар синтези ва уларннг хоссаларини ўрганиш

Ноорганик кимё

24

Табиий ва синтетик полимер моддаларини синтези ва уларнинг хоссаларини ўрганиш

Ноорганик кимё

25

Қишлоқ хўжалигида қўллаш учун биологик фаол препаратлар яратиш

Ноорганик кимё

26

α-Аминонитриллар асосида юқори самарали биологик фаол бирикмалар синтези.

Органик кимё

27

Саноат қувурларида фойдаланиш учун юқори самарали коррозия ингибиторларини яратиш

 Органик кимё

28

Жанубий Ўзбекистон флораси таркибидаги маданий ўсимликларни фитопатогенларини ўрганиш

Микробиология ва биотехнология

29

Қашқадарё вилоятида ишлаб чиқариладиган озиқ – овқат маҳсулотларининг турларини кўпайтиришда янги биотехнологик жараёнларни тадбиқ этиш

Микробиология ва биотехнология

30

Соғлом турмуш тарзи ва уни аҳоли орасида тарғиб қилиш ҳамда йўлга қўйиш муаммолари

Физиология

31

Аҳоли турли гуруҳларининг амалдаги овқатланишини ўрганиш ҳамда тўғри овқатланишни ташкил қилиш масалалари

Физиология

32

Педагогика фанинг бугунги кундаги долзарб масалалари ва ечимлари      

Педагогика

33

Ижтимоий ва педагогик  психологиянинг этник асослари

Психология

34

Бошқарув фаолиятининг ижтимоий-психологик хусусиятлари

Психология

35

Жамиятда оила муаммоларини бартараф этишнинг ижтимоий-психологик асослари

Психология

36

Қашқадарё вилояти тупроқлари унумдорлигини сақлаш ва уни ошириш йўллари.

Агрокимё ва экология

37

Антропоген омиллар таъсирида ифлосланган тупроқларнинг агроэкологик холатини яхшилаш

Агрокимё ва экология

38

Қашқадарё вилоятининг экологик ҳолати

Агрокимё ва экология

39

Проблемы теории и истории русского языка и литературы, а также методики их преподавания

Рус тили ва адабиёти

40

Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишнинг ҳудудий муаммолари

Иқтисодиёт

41

Ҳозирги адабий жараённинг тараққиёт тенденциялари тадқиқи

Адабиётшунослик

42

Ўзбек адабиётини тарихий тараққиёт тамойиллари асосида ўрганиш

Адабиётшунослик

43

Жанубий Ўзбекистон фольклор анъаналарининг асосий принциплари

Адабиётшунослик

44

Адабий манбашунослик ва матншуносликнинг долзарб муаммолари

Адабиётшунослик

45

Ўзбек миллий луғатчилиги муаммолари

Ўзбек тилшунослиги

46

Ўзбек ўқув луғатчилиги муаммолари

Ўзбек тилшунослиги

47

Туризм  соҳаси рақобатбардошлигини ошириш ва туристик хизматлар соҳасида инвестицион фаолликни оширишда замонавий маркетинг концепцияларидан фойдаланиш йўллари

Туризм ва маркетинг

48

Жисмоний маданият ўқитувчилари тайёрлашнинг илмий методик асослари

Жисмоний тарбия ва спорт турлари

49

Меҳнат таълимини ўқитиш назарияси ва методикаси

Технологик таълим

50

Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергетик қурилмалар

Технологик таълим

51

Жаҳон цивилизациялари контексида Қашқадарё воҳаси

Жаҳон тарихи

52

Ҳозирги замон инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима назарияси муаммолари

Лингвистика

53

Таржима назарияси ва амалиёти масалалари

Немис тили ва адабиёти

54

Германистиканинг долзарб муаммолари

Немис тили ва адабиёти

55

Умумий ва қиёсий тилшунослик масалалари

Немис тили ва адабиёти

56

Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари

Инглиз тили ва адабиёти

57

Нутқий фаолият феълларининг аспектуал семантик майдони ва лингвокогнитив таҳлили (инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида)

Инглиз тили ва адабиёти

58

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Француз тили ва адабиёти

59

Инглиз тилини ўқитишда замонавийлик ва таълимда инновация муаммолари

Инглиз тили ўқитиш методикаси ва амалиёти

60

Жанубий Ўзбекистон тарихи ва шаҳар маданияти

Ўзбекистон тарихи

61

Жанубий Ўзбекистон табиатидан фойдаланиш масалалари

География

62

География таълимида янги педагогик технологияларни қўллаш усуллари

География

63

Баркамол авлод шахсини шакллантиришда объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар диалектикаси

Ижтимоий фанлар

64

Ҳозирги замон цивилизациясининг инсон ижтимоий қиёфасига таъсири

Ижтимоий фанлар

65

Мактабгача таълимнинг долзарб муаммоларини тадқиқ этиш.

Мактабгача таълим

66

Хорижий ва миллий тажрибаларга асосланган ҳолда  мактабгача таълимда ўқитиладиган фанларнинг самарали метод ва воситаларини ишлаб чиқиш.

Мактабгача таълим

67

Рангтасвир ва амалий санъатнинг долзарб муаммолари

Рангтасвир ва амалий санъат

68

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикасининг долзарб муаммолари

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

69

Давлат тилида иш юритиш асослари ҳамда Жанубий Ўзбекистон фолкьлори  ва шевашунослиги муаммолари

Ўзбек тили ва адабиёти

70

Чолғу ижрочилиги ва вокал санъатига замонавий талаблар

Чолғу ижрочилиги ва вокал санъати

71

Маънавий тарбиянинг методологик масалалари

Миллий ғоя ва маънавият асослари

72

Мусиқа ва санъат фанларини ўқитишнинг илмий методик асослари

Мусиқа таълими

73

Мусиқа таълимига қўйилаётган замонавий талаблар

Мусиқа таълими