Устоз-шогирд мактаби

9 февраль 2024

Қарши давлат университетида устоз-шогирд мактаби бўйича профессорларга бириктирилган ўқитувчилар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

т/р

Таянч докторант ва МИнинг Ф.И.Ш., туғилган йили, санаси

Ихтисослик шифри ва номи

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси, илмий унвони

1

Мусурмонова Маъмура Оман қизи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

ф.м.ф.д., доцент Жўраев Ғайрат Умарович

2

Ботиров Сарвар Илҳомович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

с.ф.д., доцент Джўраев Қодир Асадович

3

Боратов Бахтиёр Сайфуллаевич

08.00.13-Менежмент

и.ф.д проф. Ҳашимов Акрам Абдиевич

4

Жабборов Жамшид Азимович

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

ф.ф.д., проф. Эркаев Абдурахим Панжиевич

5

Жумаева Камола Турсуналиевна

10.00.01-Ўзбек тили

ф.ф.н., доц. Шукуров Отабек Улашович

6

Хўжамуродова Ойдин
Хўжамурод қизи

10.00.01-Ўзбек тили

ф.ф.д., проф. Пардаев Азамат Бахронович

7

Мусаева ДилсузТуйчиевна

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

ф.ф.д доцент Қаршибаева Улжан Давировна

8

Алимардонова Мохичехра Бахромовна

13.00.08-Мактабгача таълим назарияси ва методикаси

п.ф.д., проф Шодиев Ризамат Давронович

9

Рахимов Аброр Махмуд ўғли

01.01.01-Математик анализ

Ф.м.ф.н. проф. Имомназаров Холматжон Худайназарович

10

Тухтаев Эркин Эгамбердиевич

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

Ф.м.ф.д. доц. Имомов Аъзам Абдурахимович

11

Довранов Қувондиқ Турақулович

01.04.04-Физик электроника

Ф.м.ф.д. проф. Нормуродов Муродилла Тоғаевич

12

Давранов Хужамкул Туракулович

01.04.04-Физик электроника

Ф.м.ф.д. проф. Нормуродов Муродилла Тоғаевич

13

Қурбонов Улуғбек Абдураҳмонович

02.00.03-Органик кимё

К.ф.н. катта илмий ходим Журакулов Шерзод Ниятқобулович

14

Каримов Ойбек Тиркавович

02.00.03-Органик кимё

Т.ф.д. Нурқулов Файзулло Нурмуминович

15

Қаршиев Маъруфжон Толипович

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

16

Маматова Шаҳноза Бердиқобиловна

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

К.ф.н.доц. Қурбонов Минглиқул Жумағулович

17

Бухоров Ғиёс Холбой ўғли

03.00.05-Ботаника

Тургинов Орзимат Турдиматович

18

Бердиев Миртемир Фаҳриддинович

03.00.05-Ботаника

Б.ф.д. проф. Ёзиев Лутфулло Ҳабибуллаевич

19

Одилов Жаҳонгир Қобил ўғли

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

Ф.м.ф.д. проф. Полатов Асхад Мухамеджанович

20

Суяров Нурбек Рустамович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.н. доц. Тураева Матлуба Хоқуловна

21

Бахрамов Темурбек Бахтиёр ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. проф. Эшов Баҳодир Жураевич

22

Холиқов Ғолиб Жаҳонгирович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. доц. Муминова Гавхар Эсановна

23

Эрназаров Азим Худойқулович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.н. доц. Хасанов Акрам Муминович

24

Буронов Олим Муродуллаевич

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. доц. Муминова Гавхар Эсановна

25

Шодиева Дилноза Аминовна

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. доц. Муминова Гавхар Эсановна

26

Очилова Дилобар Журақуловна

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. проф. Эшов Баходир Жўраевич

27

Жасурбек Исматуллаев Анварович

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

И.ф.д. проф. Қодиров Абдирашид Мажидович

28

Шукуров Улуғбек Шокирович

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

29

Жамолов Давронбек Бахтиёр ўғли

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Ф.ф.д. проф. Чориев Санжар Анварович

30

Боратов Элдор Муҳитдинович

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Ф.ф.н. доц. Эркаев Абдираҳим Панжиевич

31

Каримова Хуррият Шариповна

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.ф.д. доц. Тожиева Гулбаҳор Намозовна

32

Нурмуротов Илҳом Бекмурод ўғли

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.д. доц. Бахриддинова Башорат Маъдиевна

33

Бобожонова Шохсанам Шарифбоевна

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.д проф. Менглиев Бахтиёр Ражабович

34

Тиловова Муяссар Йўлдош қизи

10.00.02-Ўзбек адабиёти

Ф.ф.д. проф. Шодмонов Нафас Номозович

35

Шодиева Сурайё Салоҳиддин қизи

10.00.02-Ўзбек адабиёти

Ф.ф.д. проф. Шодмонов Нафас Номозович

36

Йўлдошев Рустам Элмуродович

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. проф. Шодиев Ризамат Давронович

37

Собирова Ноиба Зафар қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.ф.д доц. Ёзиева Умида Лутфуллаевна

38

Хўжамбердиева Мафтуна Норқобиловна

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.ф.д. Асланова Орзигул Примовна

39

Холмуродов Дилмурод Собир ўғли

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. доц. Турсунов Қаҳҳор Шоназарович

40

Бойматова Мунаввар Равшан қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. проф. Шодиев Ризамат Давронович

41

Раимбердиев Асқаржон Асрорович

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ф.ф.д. доц. Тожиева Гулбаҳор Намозовна

42

Усарова Марғуба Назар қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. доц. Нуруллаева Шаҳло Ўктамовна

43

Бозорова Шаҳодат Эшқобил қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. проф Абдуллаева Барно Сайфуддиновна

44

Қоржовов Бобур Жовли ўгли

13.00.05-Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси

П.ф.ф.д. доц Камолов Ифтихор Бахтиёрович

45

Келдиярова Вазира Ботировна

13.00.08-Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.н. доц. Орипова Нодима Халиловна

46

Пармонова Лайло Илхомовна

13.00.08-Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. проф. Шодиев Ризамат Давронович

47

Узоқов Мухриддин Фахриддин ўғли

13.00.08-Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.ф.д. доц. Хўжақулов Акбар Эшқувватович

48

Махатова Нозима Исматилло қизи

19.00.05-Ижтимоий психология. Этнопсихология

П.ф.д. проф. Жабборов Азим Мейлиқулович

49

Амонова Санобар Хамиджоновна

19.00.05-Ижтимоий психология. Этнопсихология

П.ф.д. проф. Жабборов Азим Мейлиқулович

50

Адилова Шохида Туйчиевна

19.00.05-Ижтимоий психология. Этнопсихология

П.ф.н. доц . Файзиева Мавлуда Худаяровна

51

Ишанкулова Гулзода Бахромовна

19.00.05-Ижтимоий психология. Этнопсихология

П.ф.н. доц . Файзиева Мавлуда Худаяровна

52

Набиева Шарифа Исмаиловна

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.д. доц. Бахриддинова Башорат Мадиевна

53

Саломов Исмоил Исроил ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.н. доц. Ишанходжаева Замира Райимовна

54

Давронов Абдуллоҳ Норпулат ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. проф. Эргашева Юлдуз Алимовна

55

Муқумов Асқар Ҳамза ўғли

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

Ф-м.ф.д., проф. Имомназаров Холматжон Худойназарович

56

Эркинова Динора Абдулхамид қизи

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

Ф-м.ф.д., проф. Имомназаров Холматжон Худойназарович

57

Эшбобоев Сардор Нурбобо ўғли

01.04.04-Физик электроника

Ф-м.ф.д., проф. Ташатов Алланазар Қаршиевич

58

Давлатов Музаффар Абдуҳамидович

01.04.04-Физик электроника

Ф-м.ф.д., проф. Нормуродов Муродулло Тогаевич

59

Некбоев Асқар Абдували ўғли

01.04.05-Оптика

Ф-м.ф.д. проф. Дорошенко Ирина Юриевна, ф-м.ф.н. проф Куйлиев Бахрон Тухлиевич

60

Саломов Умид Эркинович

01.04.05-Оптика

доц. А.П.Науменко, ф-м.ф.н., проф. Қўйлиев Баҳрон Тўхлиевич

61

Омонов Ойбек Эшмирзаевич

03.00.05-Ботаника

Б.ф.д., проф. Ёзиев Лутфулло Хабибуллаевич

62

Сатторова Ирода Янгибоевна

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

Б.ф.д, доцент. Чуллиев Икром Неъматуллаевич

63

Қиёмова Нозигул Фарҳод қизи

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

Б.ф.д, проф. Курбонов Шониёз Курбонович

64

Чулиева Мухайё Азам қизи

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

Б.ф.н., доцент Раҳматуллаев Ёрқин Шокирович

65

Боймуродов Фаррух Фарход ўғли

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

Т.ф.д., проф. Назирова Элмира

66

Матанов Муҳаммад Чаршамиевич

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

Ф-м.ф.д., профессор Холмуродов Абдулхамид Эркинович

67

Расулова Матлуба Абдимўмин қизи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д., доцент Хасанов Акрам Муминович

68

Арслонбеков Нурсултон Азизбек ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.н., доцент Юсупов Расулжон Маликович

69

Каримов Беҳруз Дилшод ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д., доцент Хасанов Акрам Муминович

70

Амиров Элбек Эгамберди ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д., профессор Муминова Гавхар Эсановна

71

Ширинов Сардорбек Авазович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д, проофессор Эшов Баходир Жураевич

72

Равшанов Азиз Хикматович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д., профессор Муминова Гавхар Эсановна

73

Равшанова Умида Камоловна

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д., профессор Ражабов Кахрамон Кенжаевич

74

Каромов Шавкат Анвар ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д, профессор Эшов Баходир Жураевич

75

Самаров Фахриддин Уралович

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д. профессор Эргашева Юлдуз Алимовна

76

Ахматов Абдулла Акбар ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.н., доцент Пардаев Асрор Абдужаббарович

77

Тоштемиров Достон Дилшод ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.д., профессор Муминова Гавхар Эсановна

78

Суюнов Жаббор Маҳмуд ўғли

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

И.ф.д., профессор Очилов Акрам Одилович

79

Йигиталиев Икромжон Зафаржон ўғли

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

И.ф.н., доцент Қўчқоров Ғайбулла Файзуллайивич

80

Кадиров Лутфулло Халимович

08.00.13-Менежмент

И.ф.д., профессор Очилов Акрам Одилович

81

Анварова Лобархон
Шерзод Қизи

08.00.13-Менежмент

Ф.ф.д., доцент Г.Ҳ.Бекмуродова,
 И.ф.н., доцент. Ғ.Қ. Қўчқоров.

82

Саттаров Умирзоқ Норменгович

08.00.13-Менежмент

И.ф.н., доцент Қўчқоров Ғайбулла Файзуллайивич

83

Рўзиев Бобир Акрамович

08.00.17-Туризм ва меҳмонхона фаолияти

И.ф.н., доцент Якубова Шамшинур Шухратовна

84

Қурбонова Малика Ахмад қизи

08.00.17-Туризм ва меҳмонхона фаолияти

И.ф.н., доцент Абдиев Алимардон Чоршанбиевич

85

Жабборова Зуҳра Абдиғани қизи

08.00.17-Туризм ва меҳмонхона фаолияти

И.ф.д., профессор Эргашев Рахматулло Хидирович

86

Рахмонова Гулзода Ғаниевна

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Ф.ф.н., профессор Эркаев Абдурахим Панжиевич

87

Исмоилова Гулҳаё Камол қизи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Ф.ф.д профессор Чориев Санжар Анварович

88

Раҳматова Наргиза Акбар қизи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Ф.ф.д профессор Чориев Санжар Анварович

89

Рустамова Шамшода Ниғмонжоновна

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.ф.д., доцент Йўлдошева Холида Қўзиевна

90

Хамраев Фозилбек Юлдошевич

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.д. доцент Шукуров Отабек Улашович

91

Набиева Рушана Жамол қизи

10.00.01-Ўзбек тили

Ф.ф.д. доцент Шукуров Отабек Улашович

92

Назарова Шоҳиста Исматовна

10.00.02–Ўзбек адабиёти

Ф.ф.д., профессор Шодмонов Нафас Намозович

93

Сатторзода Хуршидабону Собир қизи

10.00.02–Ўзбек адабиёти

Ф.ф.д., доцент Имомова Гулчехра Мухаммадиевна

94

Эшдавлатова Азиза Убайдулла қизи

10.00.02–Ўзбек адабиёти

Ф.ф.д., профессор Шодмонов Нафас Намозович

95

Ахмедова Гўзал Юсуфовна

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Ф.ф.д проф. Баҳриддинова Башорат Маъдиевна

96

Маматқулова Шохсанам Исроил қизи

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Ф.ф.д., доцент Тожиева Гулбаҳор Номозовна

97

Турсунова Дилноза Алишер қизи

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

Ф.ф.н., доцент Бегматов Мухтор Мухторович

98

Атамуродова Дилфуза Тошмуродовна

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

ф.ф.д., доцент Тожиева Гулбаҳор Номозовна

99

Боймуротов Сами Мамурович

11.00.02-Иктисодий ва ижтимоий география

Г.ф.н., профессор, Ходжиматов Алишер Нигматович

100

Усмонова Дилобар Элмуродовна

13.00.01-Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

П.ф.н. доцент Хайдарова Олия Каххоровна

101

Салимова Шаҳло Сайфуллоевна

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Шодиев Ризамат Давронович

102

Абдуллаева Гавҳар Рўзимурод қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.ф.д доцент Ёзиева Умида Лутфуллаевна

103

Мирзаев Сардор Амриллоевич

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Нуруллаева Шахло Уктамовна

104

Мухаммадиева Нилуфар Шералиевна

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. доц. Нуруллаева Шаҳло Ўктамовна

105

Халимова Мадина Абдисалим қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Шодиев Ризамат Давронович

106

Абдисодиқова Маржина Нормурод қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.ф.д., доцент Асланова Орзигул Примовна

107

Бобоназарова Севара Одил қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Нуруллаева Шахло Уктамовна

108

Эгамбердиева Озода Шухрат қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. доцент Турсунов Қаҳҳор Шоназарович

109

Жабборова Дилафрўз Исматулло қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Гулямова Мавлуда Хатамовна

110

Жўраева Моҳира Юнус қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Нуруллаева Шахло Уктамовна

111

Абдирасулов Лочинбек Хусниддинович

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д., профессор Нуруллаева Шахло Уктамовна

112

Буриева Турсуной Алишер қизи

13.00.08-Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д доцент Орипова Нодима Халиловна

113

Хасанова Мутабар Тошмурод қизи

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

П.ф.ф.д., доцент Жураев Бахром

114

Ачилова Мунира Мансуровна

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

П.ф.д., профессор Жабборов Азим Мейликулович

115

Тошева Мохинур Юсуповна

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

П.ф.д., профессор Жабборов Азим Мейликулович

116

Норқобилова Сурайё Ғулом қизи

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

П.ф.д., доцент Камилова Нодира Гайратовна

117

Даминова Манзура Салимовна

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

П.ф.н., доцент Йўлдашев Санжар Рўзимуродович

118

Туропова Маъмура Сафар қизи

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

П.ф.н., доцент Мақсадова Меҳринисо Сайхановна

119

Муқумов Асқар Ҳамза ўғли

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

Ф-м.ф.д., профессор. Имомназаров Холматжон Худойназарович

120

Рўзибоев Дилшод Аъзам ўғли

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Т.ф.ф.д. доцент. Ахмедов Бекзод Абдирахмонович

121

Сафаров Шохрух Саттор ўғли

08.00.13-Менежмент

И.ф.д., профессор Очилов Акрам Одилович

122

Самадова Малика Хасан қизи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

П.ф.д. профессор Шодиев Ризамат Давронович

123

Қурбонов Паҳлавон Рустамович

11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география

Г.ф.д., профессор Тожиева Зулхумор Назаровна