Технологик таълим кафедраси

19 October, 2021

Кафедра мудири: техника фанлари номзоди, доцент

Махамов Хўжахмат Тавашович

Телефон: (+99899) 941 56 64

Электрон манзили: qardumt@mail.ru

Кафедра тарихи

Ўзбекистон Республикаси олий ва махсус таълим вазирлиги томонидан 2011 йил 15 августда тасдиқланган “Қарши давлат университети факулътетлари ва кафедралари ташкилий тузилмаси” га мувофиқ университет Илмий Кенгаши 2011 йил 5 октярдаги “Факулътетлар ва кафедраларнинг оптималлашган ташкилий тузилмаларини жорий этиш ҳақидаги 2-сонли қарори асосида Университет ректорининг  2011 йил 9 ноябрдаги 536х – сонли буйруғи билан “Меҳнат таълими”  кафедраси ташкил қилинган.

“Меҳнат таълими” кафедрасида  5112100 - “Меҳнат таълими”, 5111500-“Чақириққача ҳарбий таълим” йўналишлари ҳамда 5А112101-Таълим тарбия назарияси ва методикаси (технологик таълим) мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрлайди ва университетдаги барча таълим йўналишларида  “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” фанини ўқитиш учун хизмат қилади.

Кафедрада бакалавр босқичида ўқитиладиган фанлар:

1. Меҳнат муҳофазаси

2. Технология ва дизайн

3. Техник ижодкорлик ва дизайн

4. Технология таълими практикуми

5. Материалшунослик ва КМ

6. Касб ҳунарга йўналтириш

7. Механизациялаш ва автоматлаштириш, робототехника асослари

8. Материалларни кесиб ишлаш асбоблар ва станоклар

9. Уй-рўзғор асослари

10. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги

11 Техник механика

12.Техник моделлаштириш ва конструкциялаш

13. Сервис хизмати

14. Махсулот тайёрлаш технологияси

15. Техник ижодкорлик ва конструкциялаш

16. Меҳнат таълимини ўқитишда инновацион педагогик технологиялар

17. Гидравлика ва иссиқлик техникаси

18. Технология фанини ўқитиш методикаси

19. Техник тизимларни бошқариш

20. Қишлоқ хўжалиги машиналари

21. Ҳарбий тайёргарлик

22. Махсус тайёргарлик

23. Фуқаро мухофазаси

24. ЧҚБТТЕ ва уни ўқитиш методикаси

25. Замонавий армияни ривожлантириш назарияси

26. Ёғоч ўймакорлиги

27. Озиқ-овқат инженеринги жараёнлари ва қурилмалари

 

Кафедрада магистратура босқичида ўқитиладиган фанлар:

1.    Технологик маданият ва компитентлик асослари

2.    Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси

3.    Креатив педагогик технологиялар

4.    Техник конструкциялаш ва моделлаштириш

5.    Ижодкорлик фаолияти технологияси

6.    Патенетшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаштириш

7.    Технологик таълимни тадқиқ қилишнинг методолик асослари

 

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби:

1.        Махамов Хужахмат Тавашович- техника фанлари номзоди, доцент

2.        Турдиев Элмурза Жўраевич- педагогика фанлари номзоди, доцент

3.        Ҳалимов Ғафур Ғуломович- техника фанлари номзоди, доцент

4.        Тиловов Юнус Сувонович- техника фанлари номзоди, доцент

5.        Хуррамов Мухтор Гулович- техника фанлари номзоди, доцент

6.        Раззоқов Даврон Ниёзович- педагогика фанлари номзоди, доцент

7.        Туймуродов Зулфиқор Худойқулович- техника фанлари номзоди, доцент

8.        Ишмуродова Гулбаҳор Измуродовна - педагогика фанлари номзоди, доцент

9.        Нурмаматова Рахима Рахмоновна- техника фанлари номзоди, доцент

10.    Батиев Равил Гикрамович- катта ўқитувчи

11.    Қаххорова Тозагул Абдимуминовна- ўқитувчи

12.    Очилов Алишер Орифович- катта ўқитувчи

13.    Назиров Зулқайнар Шарофович- катта ўқитувчи

14.    Ғаниева Шарифа Адиловна- катта ўқитувчи

15.    Абдуллаева Комила Турсуновна- ўқитувчи

16.    Хошимов Абдуқодир Ҳамдамович- ўқитувчи

17.    Рўзимуродов Отабек Турсунович- ўқитувчи

18.    Астанова Мохира Мухтаровна- ўқитувчи

19.    Холмуродов Дилмурод Сабирович- ўқитувчи

20.    Боллиев Камол Эргашевич- ўқитувчи

21.    Элмуродов Нуриддин Сайитмуродович- ўқитувчи

22.    Уроқов Камол Хушвақт ўғли- ўқитувчи

23.    Қурбонов Баходир Эрназарович- ўқитувчи

24.    Буронова Шахноза Ураловна- ўқитувчи

25.    Бердиев Абдулла Халилович- ўқитувчи

 

Россия Федерациясидан доцент А.П. Даниленко соатбай асосида “Технология ва дизайн” фанидан дарс ўтишга таклиф этилган.

Илмий-услубий ишлар:

Кафедра профессор-ўқитувчиларининг илмий, илмий-услубий мақолалари ОАК тасарруфидаги илмий журналларда,  Халқаро ва Республика миқёсидаги конференция материалларида, илмий тўпламларда чоп этилган.

Кафедра ТДТУ, ТДПУ, ТАТУ, ТАЙИ, СамДУ, БухДУ ва БухЮТМТИ каби Республикадаги етакчи олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда илмий услубий ишларини олиб бормоқда.

Шу жумладан, Россия Федерациясининг Б.Б.Городовиков номидаги Қалмоқ давлат университети билан 2018 йил 27 апрелда имзоланган №269 сонли ҳалқаро ҳамкорлик шартномаси асосида ўқув, илмий, илмий-услубий соҳаларида ишлар олиб борилмоқда, биргаликда илмий монографиялар, мақолалар тўплами чоп этилди, профессор-ўқитувчилар ва  талабалар алмашиниши йўлга қўйилган.

2019-2020 ўқув йилида кафедра профессор-ўқитувчилар томонидан жами 25 та мақола ва 51 та тезислар чоп этилган, шундан 12 та илмий мақола чет эл журналларида чоп этилган. Шунинг билан бирга 2 та ўқув қўлланма, 2 та ўқув-услубий қўлланма нашр этилди,  1 та дарслик, 1 та монография, 2 та ўқув қўлланма ва 9 та услубий қўлланма нашрга топширилган.

Илмий-тадқиқот ишлари:

Кафедрада асосан қуйидаги илмий йўналишларда тадқиқот ишлари олиб борилади:

1. Меҳнат таълимининг долзарб масалалари;

2.Чуқурлаштирилган типдаги гелиолимонарийларнинг иссиқлик режимини оптималлаштириш.

Мазкур илмий йўналишларда техника фанлари номзодлари Х.Махамов, Ғ.Ҳалимов, М.Хуррамов, Ю.Тилавов ва педагогика фанлари номзодлари Э.Турдиев, Д.Раззоқов, Г.Ишмурадовалар раҳбарлигида тадқиқот ишлари олиб борилади.

Кафедра Республикамиздаги етакчи Олий таълим муассалари Ислом Каримов номидаги ТДТУ, ТАТУ, ТДПУ ва ЎзР ФА “Физика-техника институти”, ҳамда Россия Федерациясининг Тверь давлат университети, Қалмоқ давлат университети, Ёқутистон давлат университети каби етакчи олий ўқув юртлари ҳамда Россия Фанлар Академиясининг Металларнинг ўтапластиклик муаммолари институти каби каби илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорликда илмий тадқиқот ишлари олиб борилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 13 февралдаги 126-Ф Фармойиши билан 2017 йил 17-18 ноябр кунлар кафедра томонидан “Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва оптималлаштиришнинг долзарб муаммолари” мавзусида ҳалқаро илмий-техник конференцияси ўтказилди.

Конференция асосан 4 та секцияда фаолият кўрсатди:

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш,

Оптималлаштириш муаммолари, бошқаришни моделлаштириш ва алгоритмлаш.

Математика ва компьютерли моделлаштириш,

Техникада, иқтисодиётда, медицинада, биологияда ахборот технологиялари ва ижтимоий-иқтисодий жараёнларни бошқариш.

Конференцияда Россия Федерациясидан профессорлар А.Н.Кудинов, С.В.Дмитриев, Е.А.Корзинкова ва О.П.Эрдниевлар маърузалари билан иштирок этишдилар.

Фан тугараклари:

Меҳнат таълими кафедраси ҳузурида ташкил этилган тугараклар ва уларнинг фаолияти

Тугараклар номи

Тугарак раҳбари Ф.И.Ш.туғилган йили, лавозими, илмий даражаси

Ташкил этилган жойи

Машғулотлар давомийлиги

1

Ёш конструктор

Боллиев К. 1977, ўқитувчи.

Қурбонов Б.1964, ўқитувчи

Ўқув устахонада

Ҳафтада икки марта

2

Моҳир қўллар

Абдуллаева К.1971, ўқитувчи.

Астанова М. 1969, ўқитувчи

Ўқув устахонада

Ҳафтада икки марта

Кафедранинг моддий техник базаси:

Кафедранинг моддий-техник таъминоти бўйича 15 та компьютер, 6 та принтер «3 таси Hp LaserJet 1000» ва «Canon LBP3010B», ҳамда 7 токарлик дастгоҳи, 6 дурадгорлик дастгоҳи, 5 та фрезалаш дастгоҳи, 4 та жилвирлаш дастгоҳи, 4 пармалаш дастгоҳи, 11 та тикув машинаси ва ҳар хил ишлар бажаришда фойдаланиладиган ускуналар мавжуд. Шу жумладан  замонавий ўқув устахона жиҳозлари талабаларнинг амалий ва лабораторий ишларни 100 фоиз бажаришлари учун тўлиқ таъминланган.